Taxi & Driver
άρθρο
Ποιο είναι το άρθρο που «έδιωξε» την Uber από την Ελλάδα – Τι ορίζει

Ποιο είναι το άρθρο που «έδιωξε» την Uber από την Ελλάδα – Τι ορίζει

Παρά τις πολλές αμφιβολίες που δημιούργησε σε μεγάλη μερίδα των αυτοκινητιστών ταξί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως προς την αποτελεσματικότητά του για τον περιορισμό της δράσης της Uber, τελικά τα κατάφερε. Ποιο ήταν, όμως, το άρθρο-κλειδί που συνετέλεσε στην αναστολή λειτουργίας του μεγαλύτερου «εχθρού» των αυτοκινητιστών μέχρι σήμερα;

Στην πραγματικότητα, το νομοσχέδιο δεν αναφέρει τίποτα περί απαγόρευσης της λειτουργίας εταιρειών διαμεσολάβησης. Ο τρόπος με τον οποίο θεσμοθετούνται οι νέες διατάξεις, ωστόσο, δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια παρερμηνείας ως προς το ποιοι είναι οι κανόνες και οι περιορισμοί στη λειτουργία των εν λόγω εταιρειών.

Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο 20, το οποίο αναφέρεται στις συμβάσεις που πρέπει να καταρτίζονται από τα ΕΙΧ με οδηγό και που ουσιαστικά «αδρανοποιεί» τα ΙΧ της Uber.

Διαβάστε αναλυτικά τι ορίζει το Άρθρο 20:

  1. Η σύμβαση ενοικίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Η.2 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 και των κατ’ εξουσιοδότησή της κανονιστικών πράξεων, επιβατικών ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων με οδηγό, και για οποιοδήποτε ΕΙΧ με οδηγό, περιλαμβάνει με ποινή ακυρότητας τα στοιχεία του εκμισθωτή, του μισθωτή, του οδηγού, της ημερομηνίας και της ώρας κατάρτισής της, της ημερομηνίας και της ώρας έναρξης και λήξης της, του τιμήματος της μίσθωσης. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τηρείται ψηφιακό μητρώο συμβάσεων, στο οποίο καταχωρούνται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, πριν την έναρξή τους, με ευθύνη των εκμισθωτών ή σε περίπτωση διαμεσολάβησης και των φορέων διαμεσολάβησης, όλα τα στοιχεία των παραπάνω συμβάσεων. Στο παραπάνω μητρώο έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που προβλέπονται με τις διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων, επιβάλλεται στον εκμισθωτή απαγόρευση κατάρτισης σύμβασης εκμίσθωσης με οδηγό επιβατηγού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου (ΕΙΧ) για χρονικό διάστημα τριών μηνών και σε περίπτωση υποτροπής για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Για την επιβολή της κύρωσης ενημερώνεται αμέσως το παραπάνω Μητρώο.
  2. Σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης προ της παρόδου της ελάχιστης διάρκειάς της υποβάλλεται, με ευθύνη του εκμισθωτή, εντός 30 λεπτών, εκτός αν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας ή αποδεδειγμένης αδυναμίας προς τούτο και για όσο αυτή διαρκεί, ηλεκτρονική γνωστοποίησή της στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών και απαγορεύεται η σύναψη νέας σύμβασης για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας της λυθείσας σύμβασης. Σε περίπτωση λύσεως σε διάστημα 15 ημερών δύο ή περισσότερων συμβάσεων προ της παρόδου της ελάχιστης διάρκειάς του, ελέγχονται όλες οι συμβάσεις της παρ. 2, λαμβανομένου υπόψη και κάθε άλλου στοιχείου και δεδομένου, όπως τα στοιχεία της εταιρείας, για να διαπιστωθεί αν οι συμβάσεις λύθηκαν με σκοπό την παροχή μεταφορικού έργου ή την καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 19 και όχι στο πλαίσιο της άσκησης δραστηριότητας της εκμίσθωσης ΕΙΧ οχημάτων με οδηγό. Σε περίπτωση παράβασης των προηγούμενων εδαφίων επιβάλλονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή άλλο οριζόμενο από αυτόν όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα εξής πρόστιμα στα υπεύθυνα πρόσωπα:

Α) Στο εκμισθωτή 3.000 ευρώ.

Β) Στον οδηγό του οχήματος, εφόσον υποχρεούνται με βάση τη σύμβασή με τον εκμισθωτή στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραπάνω παραγράφων, 1.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται τα παραπάνω πρόστιμα διπλασιασμένα.

Αν η σύμβαση καταρτίστηκε με την οποιασδήποτε μορφής διαμεσολάβησης τρίτου προσώπου επιβάλλεται και σε αυτό πρόστιμο 15.000 ευρώ, εφόσον συνετέλεσε στη διάπραξη της παράβασης και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιμο 30.000 ευρώ.

Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της ορθής ή μη εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων είναι επιπλέον των οριζομένων με βάση την υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νομοθεσία και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και κάθε άλλο όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.


Τελευταία νέα

Ακολουθήστε το taxianddriver.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις απο την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο taxianddriver.gr.