Taxi & Driver
ΕΔΧ οχήματα
Τι ορίζει το νομοσχέδιο για τη διαμεσολάβηση μεταφοράς επιβατών με ΕΔΧ

Τι λέει το περίφημο άρθρο 12 για τη διαμεσολάβηση με ΕΔΧ

Το άρθρο 12 του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις Θεμάτων Μεταφορών και Άλλες Διατάξεις», αναφέρεται στην ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση μεταφοράς επιβατών με οχήματα ΕΔΧ. Δείτε αναλυτικά τι ορίζει.

Στην παράγραφο 1, με απόλυτη συμβατότητα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου, ορίζεται ότι πέραν των δικαιούχων μεταφοράς επιβατών με οχήματα δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του Νόμου 4070/2012, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για τη μεταφορά επιβατών με όχημα ΕΔΧ, λογίζεται ότι ασκούν ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών εάν:

Α) Επηρεάζουν την τιμή της υπηρεσίας μεταφοράς αμέσως ή εμμέσως δια της παροχής εκπτώσεων ή επιδοτήσεων κομίστρου ή άλλων τρόπων διαμόρφωσης του τελικά καταβαλλόμενου ποσού από τον καταναλωτή ή

Β) Επηρεάζουν τις κρίσιμες πτυχές της υπηρεσίας μεταφοράς, θέτοντας προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούν τα αυτοκίνητα, πέραν των νομίμων. Στην περίπτωση αυτή που η υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης είναι απλώς επικουρική και δευτερεύουσα ασκείται κατόπιν άδειας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 3.

Με την παρ. 2 ορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλει για τη χορήγηση άδειας ο φορέας ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης, ο οποίος έχει ως μία από τις κύριες οικονομικές δραστηριότητες αυτή της μεταφοράς επιβατών, που είναι τα εξής:

Α) Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του. Σε περίπτωση αίτησης νομικού προσώπου, που έχει την έδρα του σε χώρα εντός της ευρωπαϊκής ένωσης, ορίζεται με την αίτηση αντίκλητος και αναπληρωτής, που κατοικεί ή εδρεύει στη χώρα και δηλώνονται τα εξής στοιχεία του: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΥΟ, διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε περίπτωση αίτησης φυσικού ή νομικού προσώπου από χώρα εκτός της ευρωπαϊκής ένωσης, είτε θα ιδρύσει εταιρεία με έδρα την Ελλάδα διά της οποίας θα υποβάλλεται η αίτηση και θα ασκεί τη δραστηριότητα, είτε θα ιδρύει υποκατάστημα. Στην περίπτωση που ιδρύει υποκατάστημα, ορίζεται υπεύθυνος άσκησης της δραστηριότητας στην Ελλάδα, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον φορά διαμεσολάβησης για κάθε ευθύνη του τελευταίου που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του παρόντος και της φορολογικής νομοθεσίας.

Β) Παράβολο δημοσίου χιλίων (1.000) ευρώ.

Γ) Αν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α’ 50), γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κατά την υπηρεσία διαμεσολάβησης, επικυρωμένο αντίγραφο της έγγραφης γνωστοποίησης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας και, αν γίνεται επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αν δεν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ο αιτών υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για αυτό.

Με την παρ. 6 προβλέπεται σύστημα ποινών απολύτως προσανατολισμένο τόσο στην ανάγκη αποτροπής του φαινομένου άσκησης διαμεσολαβητικής δραστηριότητας με τα χαρακτηριστικά της κύριας οικονομικής δραστηριότητας μεταφοράς επιβατών όσο και στα ειδικά δεδομένα της νέας δραστηριότητας που επιβάλλουν κλιμάκωση των κυρώσεων.

Ειδικότερα:

Γ) Για τη μη καταχώρηση της άδειας κυκλοφορίας ΕΔΧ οχήματος ή της ειδικής άδειας οδήγησης του οδηγού, επιβάλλεται την πρώτη φορά πρόστιμο 5.000 ευρώ, τη δεύτερη φορά πρόστιμο 10.000 ευρώ, την τρίτη φορά ανάκληση της άδειας για 2 μήνες και την τέταρτη φορά ανάκληση της άδειας για 2 χρόνια. Για τις λοιπές παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος καθώς και των διατάξεων που καθορίζουν το πλαίσιο συμμόρφωσης της τιμής της υπηρεσίας της μεταφοράς, διατυπώνεται την πρώτη φορά σύσταση στον φορέα διαμεσολάβησης, τη δεύτερη φορά επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, την τρίτη φορά πρόστιμο 25.000 ευρώ, την τέταρτη φορά πρόστιμο 50.000 ευρώ και την πέμπτη φορά ανάκληση της άδειας της παρ. 3 και εφαρμόζεται η παρ. 6 καθώς και απαγορεύεται για διάστημα 2 ετών να ιδρύσει και λειτουργήσει άλλον φορέα διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση νομικού προσώπου στην παραπάνω απαγόρευση υπόκειται και ο διαχειριστής του.

Δ) Στον οδηγό του ΕΔΧ αυτοκινήτου, που συμβάλλεται με φορέα διαμεσολάβησης του πρώτου εδαφίου της παρ.  και στερείται ειδικής άδειας οδήγησης επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 2 χρόνια.

Ε) Στον κύριο του ΕΔΧ οχήματος, που εκτελεί παρανόμως έργο σε συνεργασία με φορέα διαμεσολάβησης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανερχόμενο σε 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ποσό διπλασιάζεται.

ΣΤ) Σε περίπτωση λειτουργίας φορέα διαμεσολάβησης χωρίς την άδεια της παρ. 2, παρότι όφειλε να αδειοδοτηθεί, επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 ευρώ, εφαρμόζεται η παρ. 7 και απαγορεύεται για διάστημα 2 ετών να ιδρύσει και να λειτουργήσει άλλον φορέα διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση νομικού προσώπου στην παραπάνω απαγόρευση υπόκειται και ο διαχειριστής του.

Με την παρ. 9 ορίζεται σαφώς ότι για λόγους προστασίας των δημοσίων εσόδων και αποφυγής φαινομένων καταχρηστικών πρακτικών φοροαποφυγής ότι τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης, οπουδήποτε κι αν αυτή διενεργείται, φορολογούνται με βάση την κείμενη νομοθεσία, εφόσον η μεταφορά διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας. Επίσης, ορίζεται ότι οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν διαφορετικά στοιχεία προς τον καταναλωτή και διαφορετικά προς του οδηγούς και τους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Με την παρ. 13. διευκρινίζεται ρητά ότι ο φορέας διαμεσολάβησης που έχει ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  1 του παρόντος καθώς και τις διατάξεις της παρ. 1 του επόμου άρθρου πρέπει να αδειοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις και των δύο άρθρων.


Τελευταία νέα

Ακολουθήστε το taxianddriver.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις απο την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο taxianddriver.gr.