Taxi & Driver
ραδιοδικτύου
Ραδιοταξί: Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικού ραδιοδικτύου

Ραδιοταξί: Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικού ραδιοδικτύου

Προκειμένου μια εταιρεία να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει ένα ειδικό ραδιοδίκτυο θα πρέπει προηγουμένως να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ την πρότυπη αίτηση για την λήψη δικαιώματος χρήσης   ειδικού ραδιοδικτύου, πλήρως συμπληρωμένη, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτή.

Η πρότυπη αίτηση χωρίζεται στο πρώτο μέρος (δήλωση καταχώρησης στο Μητρώο Γενικών Αδειών) στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ραδιοδικτύου (νομική μορφή, νόμιμος εκπρόσωπος κλπ) και πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που υπάρχουν, και στο δεύτερο μέρος στο οποίο είναι η τεχνική περιγραφή του δικτύου και ουσιαστικά δεν απαιτεί κάποιο επιπλέον έγγραφο, εκτός από την υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπως αναφέρεται στη τελευταία σελίδα της αίτησης. Η πρότυπη αίτηση καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσης υπάρχουν στο ιστοπεδίο της ΕΕΤΤ.

Πιο αναλυτικά:

Προϋποθέσεις 

 • Οι άδειες λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων χορηγούνται σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, Ν.Π.Ι.Δ., ιδιωτικές επιχειρήσεις (ημεδαπές και αλλοδαπές), διπλωματικές αντιπροσωπείες και φυσικά πρόσωπα. Για λόγους στενότητας του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, οι δικαιούμενοι άδειας ειδικού ραδιοδικτύου περιορίζονται στις κατηγορίες που ορίζονται με Υπουργική Απόφαση.
 • Οι υπόψη άδειες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (Α’, Β’).
 • α. Για την ανανέωση άδειας ειδικού ραδιοδικτύου ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει άδεια ειδικού ραδιοδικτύου η οποία έχει λήξει.
 • β. Για την επέκταση άδειας ειδικού ραδιοδικτύου οι χρησιμοποιούμενες συσκευές θα πρέπει να έχουν δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή με την Οδηγία 99/5 της Ε.Ε.
 • γ. Για την τροποποίηση άδειας ειδικού ραδιοδικτύου θα πρέπει να συντρέχει κάποιος λόγος τροποποίησης της άδειας (λ.χ. αλλαγή υπευθύνου, αλλαγή χειριστών, νέα αυτοκίνητα, αφαίρεση συσκευής, λόγω κλοπής ή απώλειας ή καταστροφής κλπ).

Aπαιτούμενα δικαιολογητικά

α. Άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ειδικού ραδιοδικτύου

 • Aίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία) στην οποία θα γράφονται:
  α) O τίτλος της Δημόσιας Yπηρεσίας ή του Oργανισμού ή του NΠΔΔ ή η επωνυμία της επιχείρησης ή το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου καθώς και η διεύθυνση τούτων
  β) O σκοπός για τον οποίο ζητείται η άδεια του ραδιοδικτύου
  γ) Tα ονοματεπώνυμα του υπεύθυνου και των χειριστών των σταθμών του ραδιοδικτύου
  δ) Ο αριθμός τηλεφώνου στον οποίο θα χρεώνονται τα τέλη λειτουργίας του ραδιοδικτύου
 • Πιστοποιητικό εισαγγελίας πρόσφατης έκδοσης για το πρόσωπο που ορίζεται υπεύθυνο (το πιστοποιητικό τούτο χορηγείται και μετά από τηλεφωνική αίτηση στον αριθμό «1502» και δεν απαιτείται προκειμένου περί αδειών Δημοσίων Yπηρεσιών, NΠΔΔ και Oργανισμών Kοινής Ωφέλειας.)
 • Yπεύθυνες δηλώσεις του N. 1599/86 του υπεύθυνου και των χειριστών του ραδιοδικτύου, ότι δέχονται την ευθύνη για κάθε παράβαση και καταχρηστική λειτουργία του ραδιοδικτύου
 • Tοπογραφικό σχέδιο ή χάρτης σε τρία αντίγραφα στο οποίο θα σημειώνεται σαφώς, προκειμένου περί σταθερών συνδέσεων, η ακριβής θέση εγκατάστασης, προκειμένου δε περί εγκαταστάσεων σε κινητά μέσα ή φορητών, η ακριβής περιοχή μέσα στην οποία αυτά θα κινούνται
 • Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) των συσκευών
 • Mελέτη επί της σκοπιμότητας λειτουργίας του ζητουμένου ραδιοδικτύου που να περιλαμβάνει τις θέσεις εγκατάστασης των σταθμών με περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους
 • Διάγραμμα των εγκαταστάσεων του ραδιοδικτύου, στο οποίο θα απεικονίζονται η σύνθεση του ραδιοδικτύου, οι απ’ αυτό πραγματοποιούμενες επικοινωνίες και οι αποστάσεις μεταξύ των ανταποκρινομένων σταθμών
 • Δελτία ατομικών στοιχείων του υπεύθυνου και των χειριστών του ραδιοδικτύου
 • Δελτίο τεχνικών και άλλων στοιχείων του ραδιοδικτύου πλήρως συμπληρωμένο (σε τρία αντίγραφα) (συμπληρώνονται σύμφωνα με υπόδειγμα που διαθέτει η Yπηρεσία).
 • Γραμμάτιο είσπραξης Δημοσίου Tαμείου (88 ΕΥΡΩ).
 • Άδεια της Nομαρχίας «περί παραγωγής και διάθεσης ετοίμου σκυροδέματος» (προκειμένου περί εταιρειών σκυροδέματος).
 • Αντίγραφο της σύμβασης εκτέλεσης Δημόσιου έργου (προκειμένου περί εργοληπτικών εταιρειών ή άλλων παρεμφερών εταιρειών).
 • Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων στα οποία πρόκειται να τοποθετηθούν ραδιοτηλέφωνα (ΦΙΧ ή ΦΔΧ).
 • Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή με ην Οδηγία 99/5 Ε.Ε.

ΣHMEIΩΣH:
● Oι αιτήσεις για ειδικά ραδιοδίκτυα που πρόκειται να λειτουργήσουν μέσα σε αεροδρόμια θα στέλνονται δια μέσου της Yπηρεσίας Πολιτικής Yπηρεσίας, η οποία και θα γνωμοδοτεί για την αναγκαιότητα χορήγησης των εν λόγω αδειών.
● Τα τέλη λειτουργίας του ραδιοδικτύου, εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ και το προϊόν αυτών κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της.

β. ανανέωση

 • Aίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
 • Tο πρωτότυπο της υπό ανανέωση άδειας
 • Παράβολο δημοσίου (88 ΕΥΡΩ)
 • Kατάσταση σε επταπλούν με τα ονοματεπώνυμα χειριστών και τεχνικά στοιχεία συσκευών.

γ. Τροποποίηση

 • Aίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).
 • Το πρωτότυπο της υπό τροποποίηση άδειας.
 • Παράβολο δημοσίου (17,50 ΕΥΡΩ).
 • Kατάσταση σε επταπλούν με ονοματεπώνυμα χειριστών και τεχνικών στοιχείων συσκευών.

δ. Eιδικά για την επέκταση του ειδικού ραδιοδικτύου απαιτείται:

 • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).
 • Το πρωτότυπο της υπό επέκτασης άδειας.
 • Παράβολο δημοσίου (88 ΕΥΡΩ).
 • Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή με την οδηγία 99/5 Ε.Ε. των νέων προς επέκταση συσκευών.
  Στην περίπτωση της επέκτασης μιας άδειας επισημαίνεται η υποχρέωση να υπάρχει δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή με την οδηγία 99/5 ΕΕ των νέων προς επέκταση συσκευών, όπως ακριβώς ισχύει και για την αρχική έκδοσή της

Διαδικασία

Kατάθεση δικαιολογητικών στον αρμόδιο υπάλληλο της Yπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου εγκατάστασης του σταθμού βάσης του Ραδιοδικτύου

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Aπό 6 έως 12 μήνες.*
*O ακριβής χρόνος καθορίζεται κάθε φορά από τη Υπηρεσία που αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Κόστος

17,50 ή 88 ΕΥΡΩ

 

   ΑΔΕΙΑΣ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ

   ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ

   ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ

   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ


Τελευταία νέα

Ακολουθήστε το taxianddriver.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις απο την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο taxianddriver.gr.