Taxi & Driver
Το Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Ομοσπονδίας
Το Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Ομοσπονδίας

Κριτήρια χωροθέτησης των θέσεων στάθμευσης των Ταξί

Εγκύκλιος σχετικά με τα κριτήρια στάθμευσης των ταξί

Στις 25 Φεβρουαρίου 2021 εκδόθηκε καινούρια εγκύκλιος, η οποία σχετίζεται με τη διαμόρφωση των κριτηρίων για τις θέσεις στάθμευσης (πιάτσες) των Ταξί. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις που πάρθηκαν δεν μπορούν να ανταποκρίνονται σε όλα τα οδικά δίκτυα, για αυτό και επιτρέπεται να προσαρμόζονται όποτε κρίνεται απαραίτητο από τις τοπικές συνθήκες, αφού σε κάθε δήμο το οδικό περιβάλλον διαφοροποιείται. Ωστόσο, οι αποκλίσεις από το νομοσχέδιο που θα γίνονται θα πρέπει να τεκμηριώνονται τεχνικά και οι αλλαγές να γίνονται με γνώμονα την οδική ασφάλεια. 

Εγκύκλιος σχετικά με τα κριτήρια στάθμευσης των ταξί - Έμφαση σε λειτουργικότητα του οδικού δικτύου.

Έμφαση σε λειτουργικότητα του οδικού δικτύου.

Για τη σωστή χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης των Ταξί, θα πρέπει να προηγείται κυκλοφοριακή μελέτη. Δηλαδή, η ανάλυση είναι απαραίτητο να εξετάζει πρώτον τη ζήτηση για ταξί και δεύτερον τρόπους για τη λειτουργικότητα του οδικού δικτύου, καθώς θα πρέπει να αξιοποιείται από όλους τους πολίτες. 

Επιπλέον, τα σχέδια οριοθέτησης των σημείων στάθμευσης των Ταξί, είναι σημαντικό να μην παρεμποδίζουν οδικούς κόμβους, ενώ παράλληλα η διερχόμενη κυκλοφορία θα πρέπει να πραγματοποιείται με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα.

Υπάρχουν, λοιπόν, ορισμένοι χώροι στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση.

  1. Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας με καθοριζόμενο όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 50 χλμ./ώρα.
  2. Σε οδούς με παράπλευρο δίκτυο (S.R.).
  3. Σε οδούς όπου λειτουργούν λεωφορειολωρίδες κυκλοφορίας Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.).
Ουσιαστικά, ο χώρος στάθμευσης των Ταξί επιτρέπεται σε όσα οδικά σημεία είναι δυνατή η στάση και στάθμευση των οχημάτων.

Ουσιαστικά, ο χώρος στάθμευσης των Ταξί επιτρέπεται σε όσα οδικά σημεία είναι δυνατή η στάση και στάθμευση των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, η χωροθέτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δρόμους τόσο μονής όσο και διπλής κυκλοφορίας, τειρώντας πάντα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται από την εγκύκλιο. Δηλαδή, είναι αναγκαίο το πλάτος σε δρόμο  μονής κυκλοφορίας να απομένουν το ελάχιστο τρία μέτρα (3.00), ενώ αντίστοιχα σε διπλής κυκλοφορίας, όπως επίσης και σε δρόμους στους οποίους μπορεί να κινηθεί λεωφορείο, το πλάτος πρέπει να είναι  τρία μέτρα και πενήντα εκατοστά (3.50).

Χωροθέτηση σημείων στάθμευσης ταξί σε σημεία προσέλκυσης μετακινήσεων.

Επιπλέον, το πλάτος της οριοθετημένης θέσης στο οδόστρωμα ή σε εσοχή, πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο μέτρα και είκοσι εκατοστά (2.20), ενώ το χωροθετημένο μήκος για τα οχήματα πρέπει να είναι πέντε μέτρα (5.0). Μάλιστα, οι θέσεις στάθμευσης των ταξί, είναι σημαντικό να βρίσκονται κοντά σε σημεία προσέλκυσης μετακινήσεων, όπως παραδείγματος χάριν σε αεροδρόμια, σε νοσοκομεία και κεντρικά σημεία της πόλης. Η απόσταση των θέσεων στάθμευσης από τους χώρους προσέλκυσης  έχει οριστεί ως μέγιστη τα τετρακόσια (400) μέτρα.  Επίσης, οι θέσεις στάθμευσης θα πρέπει να βρίσκονται κοντά σε διαβάσεις πεζών, αλλά ταυτόχρονα να βρίσκονται σε απόσταση πέντε (5) έως δέκα (10) μέτρα τουλάχιστον.

Οι χώροι στάθμευσης πρέπει να διασφαλίζουν την οδική ασφάλεια.

Παράλληλα, ο οριοθετημένος χώρος θα πρέπει να είναι μακριά από φωτεινούς σηματοδότες και από πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής της πορείας (STOP). Ωστόσο, επιτρέπεται η αναπροσαρμογή των συγκεκριμένων απαγορεύσεων σε περιπτώσεις που το απαιτούν οι συνθήκες, διασφαλίζοντας βέβαια την οδική ασφάλεια. 

Αν για τη διαμόρφωση θέσης στάθμευσης για ταξί, δημιουργηθεί κάποια εσοχή, καλύπτοντας μέρος από το πεζοδρόμιο, τότε το πεζοδρόμιο δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1.50), χωρίς να περιλαμβάνεται η κατακόρυφη σήμανση και ο αστικός εξοπλισμός. Μάλιστα, όταν η εσοχή γίνεται κοντά σε νοσοκομεία και αεροδρόμια, θα πρέπει να διαμορφώνονται ράμπες για Άτομα με Αναπηρίες. 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να διασφαλίζονται καλές συνθήκες ορατότητας και φωτισμού, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. 

Εκτός από όλα τα παραπάνω, για την οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης των ταξί, χρειάζεται να σχηματιστεί οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, η οποια να τηρεί τόσο τις τεχνικές διατάξεις όσο τις ρυθμίσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

Οι χώροι στάθμευσης πρέπει να διασφαλίζουν την οδική ασφάλεια.

Οριζόντια σήμανση στους χώρους στάθμευσης των ταξί

Η οριζόντια σήμανση θα πρέπει να γίνεται μέσω της διαγράμμισης του δρόμου σε σχήμα “Π”. Αντίστοιχα, οι δύο κάθετες γραμμές στο κράσπεδο θα πρέπει να έχουν μήκος δύο μέτρα και είκοσι εκατοστά (2.20) και η παράλληλη προς το κράσπεδο γραμμή θα πρέπει να έχει μήκος, όπως θα ορίζεται στην εγκριτική απόφαση χωροθέτησης της θέσης στάθμευσης ταξί. Επίσης, για το διαχωρισμό των οχημάτων, απαιτείται διαγράμμιση ανά πέντε μέτρα (5,00), με μία κάθετη γραμμή προς το κράσπεδο, μήκους δύο μέτρων και είκοσι εκατοστών (2,20). Επίσης, προτείνεται τοποθέτηση πικτογράμματος,δηλαδή οπτικής σήμανσης,  η οποία θα πρέπει να αναγράφει “ΤΑΧΙ” . Τα χρώματα του εικονογράμματος στο κέντρο του χώρου στάθμευσης μπορεί να είναι σε αποχρώσεις λευκού ή κυανού, ενώ η γραμμή θα πρέπει να γίνει με αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης και το πλάτος της να είναι είκοσι (20) εκατοστά.

Κατακόρυφη Σήμανση στα σημεία στάθμευσης των ταξί

Η κατακόρυφη σήμανση πρέπει να γίνει με τύπο P-70, συνδυάζοντας πρόσθετες πινακίδες τύπου Πρ4α και Πρ4γ, οι οποίες είναι σημαντικό να τοποθετούνται τόσο στο πεζοδρόμιο όσο και στην αρχή και στο τέλος του σημείου στάθμευσης.

Πινακίδες για τα ταξί

Μάλιστα, για τη κατασκευή των πινακίδων ισχύ έχουν, οι Ελληνικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές Σ303-74, Σ306-74, Σ 310 και Σ 311. Τα υλικά που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι αναγκαίο να συμφωνούν με το Ευρωπαϊκό πρότυπο, ενώ θα πρέπει να είναι από αλουμίνιο πάχους 3mm, με πλήρως φθορίζουσες αντανακλαστικές μεμβράνες.

Τέλος, οι στύλοι στήριξης των πινακίδων θα πρέπει να είναι σωληνωτοί ορθοστάτες και θα πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον μισό μέτρο (0.50) στην άκρη του πεζοδρομίου. Το ύψος του κατώτερου άκρου της πινακίδας από το πεζοδρόμιο πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο μέτρα και είκοσι πέντε εκατοστά (2.25).

Πηγές:


Τελευταία νέα

Ακολουθήστε το taxianddriver.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις απο την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο taxianddriver.gr.